ПРОЕКТ

Същността на проектната дейност във връзка с административен договор с № BG16RFOP002-2.073-9525-C01 е обвързана с попълването на необходимостта от ликвидни средства необходими за изплащането на трудовите възнаграждения на служителите, както и на съпътстващите ги осигурителни вноски, а също и заплащане на услугите по предоставяни счетоводни и телекомуникационни услуги, като съществени разходни пера в дейността на дружеството, без които то би функционирало трудно. Така освободения паричен ресурс ще се насочи по линията на други направления в дейността на фирмата. Това ще подпомогне дейността на дружеството и ще доведе до положителни ефекти за него изразяващи се в по-плавен преход при преминаването му през глобалната криза, породена от пандемията наложена от разрастването на случаите на заразени с COVID-19. Така дружеството ще съумее да запази своята работна сила и да постигне устойчива заетост в дългосрочен план, както и усъвършенстване на процесите по линия на COVID-19 безопасността. Разходите са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, а именно икономичност, ефикасност и ефективност.